POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY Drukuj
wtorek, 20 maj 2008
Konkurs organizowany jest dla administracji osiedli lubelskich  spółdzielni mieszkaniowych, zarządów nieruchomości komunalnych i  wspólnot mieszkaniowych o zabudowie wielkoskalowej powyżej 300 mieszkańców.
Konkurs obejmuje działania podjęte przez administracje osiedli w  zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów wśród swoich  mieszkańców, a zwłaszcza stosowanie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.

REGULAMIN KONKURSU

POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY"
promujący selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców miasta Lublin

§ 1
Konkurs organizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin z siedzibą w Lublinie, przy ul. Leszczyńskiego 20.

§ 2
Patronat prasowy nad Konkursem sprawuje Kurier Lubelski.

§ 3
Celem konkursu jest promocja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wśród mieszkańców miasta Lublin poprzez nagradzanie administracji osiedli za efektywne funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 4
W konkursie mogą brać udział administracje osiedli upoważnione przez spółdzielnie mieszkaniowe zarządy nieruchomości komunalnych, wspólnot mieszkaniowych o zabudowie wielolokalowej, powyżej 300 mieszkańców.

§ 5
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wizytacji w terenie administracji osiedli, w tym analizę dokumentów np. umów, faktur w celu weryfikacji danych ujętych w zgłoszeniu konkursowym.

§ 6
Konkurs obejmuje przedsięwzięcia realizowane w okresie od 1 czerwca do 30 września 2008 r.

§ 7
Warunkiem wpisania na listę uczestników konkursu jest nadesłanie do dnia 30 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)na adres Wydział Ochrony Środowiska Urząd Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, 1 egzemplarza poprawnie przygotowanego zgłoszenia konkursowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie dokumentacji przedsięwzięcia organizatorowi konkursu oraz odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji podmiotu uczestniczącego w konkursie.

§ 8
 1. Zgłoszenie dokumentacji konkursowej powinno zawierać:

1.1.Poprawnie wypełniony Formularz konkursowy stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  1. Kopię umowy zawartej z jednostką wywozową na świadczenie usług w zakresie odbioru

odpadów komunalnych spełniającą wymogi wynikające z § 6 ust. 9 Uchwały nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.

  1. Informację o planowanych materiałach reklamowych promujących selektywną zbiórkę

odpadów na terenie administracji osiedla (ulotek, plakatów, informatorów, innych), w okresie trwania przedmiotowego przedsięwzięcia.

  1. Informację o planowanych działaniach podjętych przez administrację w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców osiedla, w okresie trwania przedmiotowego przedsięwzięcia.

2. Dokumentacja konkursowa powinna zawierać:

2.1. Poprawnie wypełniony formularz dokumentacji konkursowej wraz z załącznikami

stanowiącymi kopie dokumentów formalno-prawnych potwierdzonych za zgodność

z oryginałem, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  1. Materiały reklamowe promujące selektywną zbiórkę odpadów na terenie administracji osiedla (ulotki, plakaty, informatory, innych), z okresu trwania przedmiotowego

przedsięwzięcia.

  1. Sprawozdanie z działań podjętych przez administrację w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców osiedla, z okresu trwania przedmiotowego przedsięwzięcia. Do sprawozdania wskazane jest dołączenie dokumentacji fotograficznej.

3. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia i dokumentacje konkursowe:

3.1. Niekompletne,

3.2. Przygotowane niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie,

3.3. Dostarczone po terminach określonych w Regulaminie,

3.4. Zawierające dane niezgodne z faktami stwierdzonymi podczas wizytacji w terenie,

3.5. Podpisane przez osoby nieupoważnione.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Lublin

ul. Leszczyńskiego 20

20-069 Lublin

tel. 081 466-26-10

081 466-26-11

  1. Koszty przygotowania materiałów ponosi zgłaszający.

  2. Materiały nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

  3. Materiały nadesłane na Konkurs nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody zgłaszającego, poza celami Konkursu.

  1. Regulamin konkursu dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.pl) i Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego w zakładce „Info z WOŚ" (www.lfosn.org.pl) oraz w siedzibie organizatora.

§ 9

 1. Konkurs składa się z 2 etapów:

 2. Pierwszy etap obejmuje rozpatrywanie danych zawartych w przedłożonych zgłoszeniach konkursowych oraz możliwe wizytacje w terenie administracji osiedli, w tym analizę dokumentacji, mające na celu weryfikację danych zawartych w zgłoszeniach.

 3. Drugi etap obejmuje rozpatrywanie danych zawartych w dokumentacji konkursowej i ich weryfikację z danymi zawartymi w zgłoszeniu konkursowym.

§ 10

 1. Nad przebiegiem Konkursu „POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY" czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:

  1. trzej przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin;

  2. dwaj przedstawiciele Kuriera Lubelskiego;

  3. jeden przedstawiciel Lubelskiej Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego.

§ 11

 1. Kryteria oceny Konkursu przedstawiają się w sposób następujący:

  1. Zgodność podjętych działań z Planem gospodarki odpadami dla miasta Lublin i

Uchwałą nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.

  1. Zgodność zapisów umowy zawartej z jednostką wywozową na świadczenie usług w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z postanowieniami wynikającymi § 6 ust. 2 Uchwały nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 marca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.

  2. Ocena danych wynikająca ze zgłoszenia i dokumentacji konkursowej.

  3. Ocena zbiorczego zestawienia zawierającego: wykaz rachunków i faktur za odebrane odpady komunalne, ilości odebranych z terenu nieruchomości odpadów frakcji mokrej, suchej, odpadów wielkogabarytowych i odpadów zielonych, wskaźnik wytwarzania frakcji suchej odpadów przypadający na jednego mieszkańca osiedla (m3 frakcji suchej/liczba mieszkańców), wskaźnik wytwarzania wszystkich odpadów przypadający na jednego mieszkańca (m3 wszystkich odpadów/liczba mieszkańców), wskaźnik ilości pojemników do zbiórki frakcji suchej odpadów przypadający na jednego mieszkańca (ilość pojemników/liczba mieszkańców), wskaźnik ilości pojemników do zbiórki szkła przypadający na jednego mieszkańca (ilość pojemników/liczba mieszkańców).

1.5. Ocena materiałów reklamowych promujących selektywną zbiórkę odpadów (ulotek, plakatów, informatorów, innych).

1.6. Ocena opisanych działań podjętych przez Administrację osiedla w zakresie promocji selektywnej zbiórki odpadów (ekopikniki, ekokonkursy dla mieszkańców, inne).

§ 12

 1. Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora konkursu Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin propagującego ideę poprawy stanu środowiska naturalnego oraz proekologiczne postawy wśród mieszkańców miasta Lublin.

 2. Nagrodami dla uczestników konkursu „POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY" są:

2.1. za zajęcie I miejsca: nagroda rzeczowa w kwocie do 15 000 zł.

2.2. za zajęcie II miejsca: nagroda rzeczowa w kwocie do 10 000 zł.

2.3. za zajęcie III miejsca: nagroda rzeczowa do 5 000 zł.

  1. Rodzaj nagród rzeczowych zostanie ustalony w porozumieniu z laureatami konkursu.

  2. Organizator przewiduje wręczenie dodatkowo dyplomów - wyróżnień dla administracji osiedli, które w ciekawy, interesujący sposób przeprowadziły na podległym im terenie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych - wykazały się inwencją twórczą.

  3. Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy za udział.

§ 13

 1. Rozstrzygnięcie konkursu „POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY" nastąpi w dniu 14 listopada 2008 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin,
  ul. Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin.

 2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pisemnie.

 3. Lista laureatów zostanie ogłoszona w Kurierze Lubelskim.

 4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w miejscu i terminie określonym przez organizatora, o którym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie.

§ 14
 1. Terminarz Konkursu „POSŁUCHAJ DOBREJ RADY SEGREGUJ ODPADY":
< Poprzedni   Następny >
Kopiowanie zamieszczonych materiałów i ich wykorzystywanie bez zgody autorów jest zabronione 2002 - 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone Niecodziennik Biblioteczny.